4.7 Implikationer för vilka tjänster som ska erbjudas utifrån behovspyramiden

Projektet har pekat ut några riktlinjer för vad som behöver utvecklas när det gäller tjänster de närmaste åren. Med utgångspunkt i behovspyramiden följer här en summering.

Tjänster för individen i sin roll som samhällsmedborgare

På den mest grundläggande nivån, med perspektivet individen som samhällsmedborgare, är det främst existensen av ett kollektivtrafiksystem som står i fokus och att detta erbjuder effektiva transportmöjligheter i samhället. Det är en grundläggande samhällstjänst, oavsett om alla individer utnyttjar det eller inte. En sådan tjänst bidrar i sig till en bättre miljö, lägre bullernivåer och på sikt ett mer hållbart samhälle. Ett utvecklat BRT-stråk inte bara tillgodoser utan förstärker tydligt detta behov. Kostnader för transporter minskar totalt sett.

Tjänster för individen i sin roll som resenär

I den lösning som diskuterats och planeras ingår systemkomponenter som väsentligen underlättar mobiliteten i samhället. Utöver det planerade stråket med högfrekventa avgångar behöver vi fortsätta utveckla och förbättra informations- och betalningssystem. Nya fordon ökar komforten. Tillgängligheten ombord och framkomligheten i trafiken ökar, vilket torde göra kollektivtrafiken mer attraktiv och driva på resandeökningen ytterligare. Med ett sammankopplande stråk rakt igenom staden bildas också fler noder i linjenätverket. Fler möjligheter ges för byten mellan linjer och därmed högre flexibilitet i resandet, vilket bl.a. gynnar individer som behöver uträtta ärenden på olika platser i staden.

Tjänster för ökad användbarhet

Givet att de planerade informations- och betalsystemen fungerar som de ska underlättar det individernas hantering av själva resan. Den blir enklare att använda. Det kommer att bli enklare att gå av och på. BRT-stråket och kollektivtrafiksystemet i sin helhet blir mer tillgängligt och löser individens transportproblem bättre än dagens mer komplicerade linjenät. Hållplatserna integreras bättre i stadsmiljön och blir mer tillgängliga.

För att åstadkomma detta krävs enkel och tillgänglig information. Vi ser det som en av de viktigaste faktorerna för att få nya kunder att förstå hur man använder kollektivtrafiken. Vi har insett att behöva läsa och förstå tidtabeller är för många en tröskel mot att resa kollektivt. All IT-baserad resenärsinformation kopplad till det nya BRT-stråket kommer att integreras med det befintliga realtidssystemet, ett system som Karlstad var tidigt ute med. Vi kommer att arbeta aktivt för att fortsätta utveckla GPS-lösningar för mobilt Internet. Det skapar möjligheter att ta del av tjänster, såväl egna som andras, t.ex. prisjämförelsesajter på väg till köpcentra.

Mobilt Internet innebär ett frihetsargument, särskilt i relation till den konkurrerande bilen. Det faktum att man under en kollektivtrafikresa också kommer att kunna göra annat samtidigt med att man reser tror vi kommer att bli ett viktigt säljargument. Det är också uppenbart att vi måste utveckla informationssystem och betallösningar som bygger på mobiltelefoni med vidareutveckling av våra applikationer för smarta telefoner, jämte kontantlösa kort, smartcards och abonnemangslösningar.

Om att kollektivtrafiken också ska kunna bidra till regionförstoring ser vi behovet av att utveckla öppna betalsystem. Allra bäst vore naturligtvis om all kollektivtrafik gick att betala på ett snabbt och enkelt sätt med konventionella betalmetoder. Istället för egna system som bara finns i kollektivtrafiken, vilket idag krånglat till det och skapat onödigt höga trösklar för spontanresenärer. En utmaning som kräver snabba, tillförlitliga lösningar med låga avgifter för alla typer av småbetalningar, inte bara biljetter för kollektivtrafiken.

Tjänster för ökad trygghet, socialt liv och status

Med BRT-stråk tillhandahåller man en enkel linjesträckning. Sådana tenderar att uppfattas som okomplicerade, tillförlitliga och därmed trygga. De främjar social rörlighet, ökar tillgängligheten för individer med funktionsnedsättning, minskar social ohälsa och kan förhoppningsvis förknippas med högre status. Även om det inte bevisats så kan det finnas en ”spårfaktor” som gör att individer upplever det som mer status att åka i ett BRT-stråk än i ett traditionellt bussystem. Det är status att åka fort och ha kort restid.

Tjänster som stimulerar till estetik, etik och berättelser

Slutligen ger de nya lösningarna ytterligare etiska skäl att åka kollektivt. Det blir en ’god’ sak att välja ett BRT-stråk och individen kan relatera till sådana värderingar. Det uppfattas som ett ’modernt’ och ’tidsenligt’ val. Stråket har potential till att bli en symbol för den attraktiva staden och som berättelse stärka kommunens image. Den estetiska dimensionen blir påtaglig. Den futuristiska designen av fordon, hållplatser och stråk vittnar om framsynthet och känsla för god smak. Stråket blir en del av stadsarkitekturen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *