5 Påverkan och marknadsföring

I projektet har vi tagit som utgångspunkt samhällets och kunders behov av bättre kollektivtrafik. Vi har också inventerat möjliga kollektivtrafiklösningar (fordon, infrastruktur, tjänster) som på ett genomgripande sätt möter dessa behov. En viktig uppgift för att maximera effekterna av dessa insatser är att jobba med påverkan.

För att fler ska välja kollektivtrafiken som transportmedel, uppleva dess mervärden och bli en del av den sociala acceptansen, krävs att påverkansmetoderna är effektiva. Även om kunden ytterst är den som bedömer kvalitet och värde i den erbjudna tjänstens olika delar är det också möjligt att påverka kunden när det gäller denna bedömning.

Detta avsnitt beskriver möjligheter och begränsningar när det gäller olika former av kundpåverkan. Här diskuteras också olika metoder för påverkan och hur tjänstesystemets olika element kommunicerar. Mycket av innehållet är centralt för organisationers kommunikation till sin marknad.

5.1 Grundelement i kommunikation som påverkar

Det är allmänt vedertaget och belagt i etablerad kommunikationsteori att om någon ska kunna påverka någon annan krävs att man i sina budskap och informationsaktiviteter tar stor hänsyn till de behov mottagaren upplever sig ha. Även om inte behoven är skrivna i sten utan i sig möjliga att påverka är de ändå betydelsefulla för om …

Visa sida »

5.2 Mediebaserad påverkan

Termen mediebaserad kommunikation har numera oftast kommit att avse kommunikations via massmedier och vi inser att användningen av massmedier ställer höga krav på avsändarens kommunikativa förmåga. Möjligheter att kontrollera mottagarens förståelse och möjligheten att ge återkoppling är i praktiken obefintlig, om denna inte förmedlas i närvaro av en företagsrepresentant som kan iaktta eventuella missförstånd och …

Visa sida »

5.3 Varumärken och deras påverkan

En av de viktigaste bärarna av vad ett företag verkligen står för är dess varumärke och blir därför en av de mest värdefulla tillgångarna. Varumärkets värdeskapande förmåga har under senare år blivit mycket uppmärksammad och är en av de viktigaste orsakerna till att många företag i dag betraktar varumärkesutveckling som en strategisk fråga. Många industri- …

Visa sida »

5.4 Påverkan genom design och estetik

Många gånger glömmer vi att det fysiska runt omkring oss kommu­nicerar. Formgivning och design har i tillverkningsindustrin kom­mit att bli en nödvändig och viktig konkurrensfaktor. Det funktio­nella visar sig alltmer också ha en estetisk sida. En produkt som har en ”ren” design kan upplevas som enkel att han­tera. Det estetiska blir funktionellt. Detta innebär att …

Visa sida »

5.5 Indirekt påverkan via mun-till-mun kommunikation

Det tycks vara en mänsklig egenhet att dela med sig av erfarenheter och upplevelser till andra, vilka för företaget kan utgöra potentiella kunder. Så kallad mun-till-mun-kommunikation är en form av automatisk påverkan som positiva kunder frivilligt bidrar med. En exalterad kund kan skapa kunskaper om tjänsten i målgruppen på ett sätt som företaget självt har …

Visa sida »

5.6 Integrerad marknadskommunikation

Många gånger tänker vi på reklam när man diskuterar påverkan. Dagens konsumenter tar emot bud­skap från en mängd olika källor, såsom målgruppsanpassade tidskrif­ter, direktreklam, rabattkuponger, inte­riör, servicepersonal och Internet. För en effektiv påverkan krävs därför ett integrerat synsätt där olika insatsers utformas så de stödjer varandra. Om budskap är motstridiga eller svårbegripliga kan detta resultera …

Visa sida »

5.7 Medborgardialog

I ett myndighetssammanhang kan man vidga påverkansresonemanget till att också omfatta vad som populärt har kallats medborgardialog. Vad individer i ett samhälle upplever är inte enbart ett resultat av applicering av nya fordon, ny teknik och nya transportsystem utan också i hög grad resultatet av kommunikativa insatser till olika grupper över tid. För att satsningar …

Visa sida »

5.8 Implikationer för påverkansaktiviteter

Mot bakgrund av möjligheten till att påverka individer har det vuxit fram några bärande idéer för det fortsatta arbetet. Vi relaterar dessa till behovspyramidens olika nivåer. Att påverka individen i sin roll som samhällsmedborgare Vi har kommit fram till att det behövs en genomtänkt strategi för hur man i befolkningen legitimerar satsningen på ett trafikstråk. …

Visa sida »

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *