5.8 Implikationer för påverkansaktiviteter

Mot bakgrund av möjligheten till att påverka individer har det vuxit fram några bärande idéer för det fortsatta arbetet. Vi relaterar dessa till behovspyramidens olika nivåer.

Att påverka individen i sin roll som samhällsmedborgare

Vi har kommit fram till att det behövs en genomtänkt strategi för hur man i befolkningen legitimerar satsningen på ett trafikstråk. Medborgardialog tror vi är en bra metod kompletterat med mycket annan samhällsinformation. Eftersom flera aktörer är involverade i arbetet är det bra om alla aktörer har en kontinuerlig dialog med varandra om projektet. Alla behöver inte säga samma sak men väl ge sitt perspektiv på förändringar som genomförs. Olika röster ger en mer fullständig bild av vad som sker. Att understödja positiva berättelser om vad Karlstadborna är förmögna till kan vara en annan bra påverkansmetod. Entreprenörskap ála Värmland, att vara först med något, att visa ’stöllighet’ och kreativitet kan vara andra intressanta metoder för att stimulera berättelser.

Att påverka individen i sin roll som resenär

På den här nivån handlar påverkan mycket om att informera om utbudet, beskriva vad kollektivtrafiken erbjuder för fördelar, förklara hur man reser, illustrera vilka mervärden som resenärer har av att åka kollektivt. Men det har också med instrumentell information kring hur man konkret hittar sin väg i trafiksystemet, att informationssystemen tillhandahåller störningsinformation och lättillgänglig information om hur man betalar och hanterar teknisk utrustning som biljettmaskiner. Vi har också stora möjligheter att påverka individer under själva resan, genom information ombord via traditionella skyltar men också digitala reklamplatser.

Att påverka individers upplevelse av användbarhet

Nu handlar resande inte bara om att kunna klara av trafiksystemet i största allmänhet utan att det också upplevs som enkelt. Om inte detta blir verklighet blir visionen, om att det i Karlstad är lätt att leva utan bil, ganska innehållslös. Lättillgänglighet och hög användbarhet tror vi är svårare att kommunicera i ord och bild, även om det inte är omöjligt. Vi tror att det handlar om att lyfta fram det enkla, okomplicerade och stilrena i trafikmiljön.

Vi tror att design är en nyckel i sammanhanget och att mycket av trafiksystemet är självinstruerande. Allt eftersom man reser ska all nödvändig information finnas tillgänglig. Ingen ska behöva förbereda sin resa med hjälp av manualer eller annan reseinformation. Så mycket som möjligt ska kunder, även nya kunder, kunna klara av på egen hand. Vi tror t.ex. att det behövs mer av förklarande och vägvisande skyltar, mer av beskrivande information, mer av information om var resenärer befinner sig i det fysiska rummet, etc. (Echeverri, 2007).

Att påverka individers upplevelse av trygghet, socialt liv och status

På den här nivån handlar påverkan om att ge mening åt resandet. Med det menar vi att vi bättre än tidigare beskriver vilka mervärden resandet har för individers sociala liv, hälsa och allmänna välbefinnande. Det handlar om att bättre än tidigare gestalta tryggheten i den offentliga miljön, indikera statusaspekter av att välja bort bilen till förmån för rationella, billiga och relativt snabba resformer.

Att påverka individer med hjälp av estetik, etik och berättelser

Slutligen har vi i vårt projekt adresserat design och estetik som viktiga påverkansparametrar. Vi är mer övertygande än någonsin att kollektivtrafikens förpackning är central för acceptansen av nya och utvecklade kollektivtrafiklösningar. Estetiken är i sig ett påverkansmedium. Estetiken berättar något bortom det funktionella. Så är det också med etiken. Den säger något om kollektivtrafikens koppling till högre värden, bortom biljettpris, komfort, restid, frekvens, personkilometrar och andra mer vardagliga attribut. Berättelser slutligen tror vi har en ännu inte fullt utvecklad potential att påverka individer i vårt samhälle. Berättelsen som format, genre och logik underlättar spridning och återberättande långt bortom den lokala kontexten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *