Litteraturreferenser

Andréasson I., (2010), Förslag till pionjärbana för spårtaxi i Uppsala. LogistikCentrum
GöteborgAB

Berry, L., (1983), Relationship Marketing. I:Berry, L., Shostack, L. G. & Upah, G. (red.), Emerging Perspectives on Services Marketing, s. 25–28.Chicago: American Marketing Association.

Berry, L., (2001), Relationship Marketing of Services – Perspectives from 1983–2000, Journal of Relationship Marketing, Vol. 1, No. 1, s. 59–77.

Bitner, M.J., (1992), Servicescapes: The Impact of Physical Surround­ings on Customers and Employees, Journal of Marketing, Vol. 55, January, s. 10–25.

Bjerkemo S-A, (2000), Avancerade kollektivtrafiksystem – mellanformer mellan buss och
spårväg. Utvecklingsläge och tillämpningar utomlands, KFB-rapport 200:61
(www.vinnova.se)

Bjerkemo S-A, (2004), Transportstrategier för hållbar stadsutveckling – exemplet
      Strasbourg. Artikel Stadsbyggnad nr 5 2004

Bjerkemo S-A, (2006), Samverkande strategier för Hållbara transporter och stadsutveckling
      utomlands – erfarenheter, arbetssätt, organisationsformer, effekter. Den Goda Staden,
Vägverket publ 2006:69

Bjerkemo S-A, (2007), Avancerade kollektivtrafiksystem utomlands – mellanformer mellan
      buss och spårväg. Tillämpningsförutsättningar i Sverige. Vinnova rapport 2007:03

Bjerkemo S-A, (2011), Nya vägar för kollektivtrafiken. En kunskapsöversikt
      Forskningsprogrammet Stadsregioner och utvecklingskraft, Samhällsplanering och  miljö KTH.

Bjerkemo S-A, Serder L, (2011), Så blir bra bytespunkter bättre. Attraktiva bytespunkter för
      ökad tillgänglighet och resande, stads- och samhällsutveckling. Media-Tryck Lund 2012.

Boverket (2010), Plats för trygghet. Inspiration för stadsutveckling. ISBN 978-91-86559-49-6

Boverket (2010), Vidga vyerna. Planeringsmetoder för trygghet och jämställdhet. ISBN 978-91-86559-38-0

Bowen, D.E., (1986), Managing Customers as Human Resources in Service Organizations,

Human Resource Management, Vol. 25, No. 3, Fall, s. 371–383.

Bowen, D. E. & Schneider, B., (1990), Services Marketing and Manage­ment Implications for
Organizational Behavior. I: Staw, B.M. & Cum­mings, L.L. (red.), Research in

Organizational Behavior – An Annual Series of Analytical Essays and Critical reviews,
Green­wich,Conn.: JAI Press.

Brög, W., Erl, E, & Mense, N. (2002) Individualized Marketing, Changing Travel Behaviour for a better Environment. Paper presented at the OECD Workshop: Environmentally Sustainable TransportBerlin, 05./06. 12 2002.

Carlell, C., (2001), Technology in Everyday Life – A study of Consumers and Technology in
a Banking Context,Stockholm:StockholmUniversity, School of Business (ak.avh.).

Carlsson, G. (2002), Catching the Bus in Old Age. Methodological Aspects of Accessibility Assessments in Public Transport. (Diss.),Lund University,Sweden.

Carstam B, (2001), Plan de Déplacements urbains. Underlagsrapport till  Kollektivtrafikkommittén SOU 2003:67

Consorcio Transportes Madrid, (2008), Madrid 2007-2008 A World Reference. Communidad
de Madrid, Consejeria de Transportes e Infrastructuras

Daugherty GG, Balcombe RJ, (1999), Leeds Guided Busway, TRL Report 410 Crowtorne
Storbritannien ISBN 1-84608-409-1, ISSN 0968-4107

Dziekan K., (2008), Ease-of-Use in Public Transportation. A User Perspective on
     Information and Orientation Aspects. Dissertation TRITA-TEC-PHD 08-001 Kungliga
Tekniska Högskolan Stockholm.

Dziekan K, Kottenhoff, (2007), Dynamic At-stop Real-time Information Displays for Public
      Transport; Effects on Customers. Transportation Research Part A: Policy and Practice,  Vol 41.

Echeverri, P, (2006), ‘Service Encounter Analysis Based on Customer Retrospection’, in
Edvardsson, B., Gustafsson, A., Kristensson, P., Magnusson, P., Matthing, J., (Eds.),
Involving Customers in New Service Development, pp. 187-208. London: Imperial
College Press.

Echeverri, P., (1999), Servicemötets komunikation – En videobaserad an­alys av bemötande med tonvikt på ickeverbal kommunikation (ak.avh.) Göteborgs universitet.

Echeverri, P, (2007), ‘Video-based Methodology: Capturing Real-time Perceptions of Customer Processes’, in Involving Customers in New Service Development, Edvardsson, B., Gustafsson, A., Kristensson, P., Magnusson, P., Matthing, J., (Eds.), Imperial Collage Press, Imperial Collage Press., 2007.

El-Murad, J. and West, D. C., (2004), The definition and Measurement of Creativity: What Do We Know? Journal of Advertising Research, Vol. 44 June, 188-201.

Engström C-J, Hansen M, (2011), Nya vägar för kollektivtrafiken. Tre kommuners strategier för att fördubbla kollektivtrafiken. Forskningsprogrammet Stadsregioner och utvecklingskraft, Samhällsplanering och miljö KTH.

Envall P, Backelin D, Koucky M., (2009), Cykel på tåg. Möjligheter och svårigheter.  Banverket

Eriksson, L., (2011) Car Users’ Switching to Public Transport for the Work Commute. Diss. Karlstad University.

Fahlén D et al, (2010), Vad gör man när man reser? En undersökning av resenärers
      användning av restiden i regional kollektivtrafik. Vinnova rapport VR 2010:15

Fearnley N, Riseng K, Usterud-Hansen J, Nossum Å, Nielsen G., (2008), Superbuss:
      Muligheter for höystandard busslösninger i Norge, TÖI rapport 962/2008,
ISBN 978-82-480-0884-2, ISSN 0808-1190,Oslo

Finn B, Heddebaut O, Kerkhoff A, Rambaud F, Loozano O S, Soulas C ed., (2011), Cost
      Action TU 603 Buses with High Level of Service. Fundamental Characteristics and
      recommendations for decision-making and research. Results and trends from 35
      European Cities. Final Report

Fogelberg O., (1987), Bussterminaler i Västeuropa. TFB rapport 1987:4  ISBN 91-87246-14-7, ISSN 0282-8022

Friberg T., (1999), Förflyttningar – en sammanhållen länk i vardagens organisation. KFB rapport 1998:23

GMPTE GreaterManchesterPassenger Transport Authority & Executive, (2008a),  QBC Case studies

GMPTE GreaterManchesterPassenger Transport Authority & Executive, (2008b)

Quality Bus Corridors in Greater Manchester. Best Practice Guidelines

Gummesson, E., (1991b), Kvalitetsstyrning i tjänste- och service­verksamheter – Tolkning av
fenomenet tjänstekvalitet och syntes av internationell forskning, Forskningsrapport 914,
CTF, Högskolan iKarlstad.

Gärling, T. (2005) Changes in private car use in response to travel demand management. In G. Underwood (Ed.), Traffic and Transport psychology (pp. 551-571).Amsterdam: Elsevier.

Haglund, L., (1999) Marknadsföring genom direktbearbetning inom kollektivtrafiken – att kommunicera med kunden/resenären I hemmet. I Haglund & Stålhammar (Red.) Marknads- och serviceorienterad kollektivtrafik. Karlstad: Karlstad University Press.

Hartoft – Nielsen P., (2002), Stationsnaerhedspolitiken i hovedstadsområdet – bagrund og
      effekter. By og landsplanserien nr 18 Miljöministeriet Köpenhamn, ISBN 87-7903-143-9, ISSN 1397-5331

Hass-Klau C, Crampton G, Weidauer M, Deutsch V, (2000/2003), Bus or Light Rail: Making
      the Right Choice. ETP/Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal
Utgåva 1 2000: ISBN 095196206X, Utgåva 2/Second Edition ISBN 095196286

Hass-Klau C., (2007), The financial benefit of property owners around public transport stops,
Föreläsning BUSTRIP Final conference 8-9 Nov 2007,TurkuFinland

Hass-Klau C.,  (2009), Busways and Light Rail/Modern Trams- can they be compared?
Föredrag Hamburg 091027

Hållbar Mobilitet Skåne, (2011), Utdrag ur Resvanor Syd 2007, Trivector rapport 2007:27

Iwarsson, S., (1997), Functional Capacity and Physical Environmental Demand. Exploration of Factors Influencing Everyday Activity and Health in the Elderly Population, (Doctoral dissertation), Dept. of Community Health Sciences,Lund University,Sweden.

Jakobsson Bergstad, C., Gamble, A., Gärling, T., Hagman, O., Polk, M., Ettema, D., Friman, M., & Olsson, L. E. (2011a). Subjective Well-Being Related to Satisfaction With Daily Travel. Transportation, 38, 1-15.

Jakobsson, C. (2004). Accuracy of household planning of car use: Comparing prospective to actual car logs. Transportation Research F, 7, 31-42.

Johansson T., Lange T, (2008), Persontransporter i långa banor, Banverket

Johnston, M. & Gustafsson, A., (2000), Improving Customer Satisfac­tion, Loyalty, and Profit
      – An Integrated Measurement and Manage­ment System,San Francisco: Jopssey-Bass.

Koucky M., (2007), Parkeringsplatser och kollektivtrafikutnyttjande. Koucky&Partners, Trafikkontoret Göteborg

Kottenhoff K, Byström C., (2010), När resenärerna själva får välja. Sammanställningar av
      attityder, perceptioner och värderingar. TRITA-TEC-RR 10-001, ISSN 1653-4484, ISBN 13 978-91-85539-51-2 WSP/Avdelningen för trafik och logistik KTH, 10044 Stockholm

Kottenhoff K., Sundström S., Samband mellan körstil och åkkomfort – förbättringspotentialen
      inom kollektivtrafiken, Arbetsrapport KTH Trafik & Logistik, 2011

Larsson, R. & Bowen, D., (1989), Organization and Customer: Man­aging Design and
Coordination of Services, Academy ofManage­ment Review, Vol. 14, No. 2, s. 213–233.

Levinson et al, (2003), Bus Rapid Transit – Implementation Guidelines, TCRP Report 90-Volume II

Martinez-Conde J A ed. (2009), Plan de Intercambiadores Madrid. Consorcio Regional de Transportes de Madrid, ISBN 978-84-86803-63-6

Melin, F., (1999), Varumärkesstrategi. Om konsten att utveckla starka varumärken, Malmö: Liber Ekonomi.

Miljöministeriet Danmark, (2007), Fingerplan 2007. Landsplanedirektiv for
      hovedstadsområdets planlaeggning. ISBN 978-87-7279-779-3

Mittal, B., (1999), The Advertising of Services. Meeting the Challenge of Intangibility, Journal of Service Research, Vol. 2. No. 1, August 1999, s. 98–116, Sage Publications, Inc.

Mossberg, L., & Nissen Johansen, E. (2006) Storytelling: Marknadsföring I upplevelseindustrin. Lund: Studentlitteratur.

Mossberg, L., (2001), Upplevelser och marknadsföring, Turism – Mark­nadsföring, Handelshögskolan i Göteborg.

Nasar, J. L., (1997), New developments in aestetics for urban design. In E. H. Zube & G. T. Moore (Eds.), Advances in environment, behavior, and design (Vol. 4, pp. 149-193). New York: Plenum.

Normann, R., (2001), När kartan förändrar affärslandskapet, Malmö: Liber ekonomi.

Normann, R., (1992/2000), Service Management – ledning och strategi i tjänsteproduktionen, Malmö: Liber ekonomi.

Pareigis, J., Echeverri, P.,Edvardsson, B. (2012) Exploring internal mechanisms forming
      customer servicescape experiences. Journal of Service Management. Vol. xx, (1).

Pine, B.J, Gilmore, J.H., (1999), The Experience Economy,HarvardBusi­nessSchoolPress, Boston.

Prank Pack iDrive, (2012), http://www.prankpack.com/buy/idrive.html

Rafaeli, A., & M., Worline, (2000), Symbols in Organizational Culture. In N. Ashkenazy, C. Wilderom, & M. Peterson (Eds.), Handbook of organizational culture and climate (pp. 71-84). Thousand Oaks, CA: Sage.

Regeringens proposition (1999/2000:79), Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken. (From patient to citizen – a national action plan for disability policy. In Swedish.). Stockholm:Socialdepartementet.

Rikstrafiken, (2003), Samordning av tåg- och busstrafik. RT 2002-216/43

Rossiter, J. R. and Percy, L. (1997), Advertising Communication and Promotion Management, McGraw-Hill.

Rowley J. & F. Slack, (1999), The Retail Experience in Airport Departure Lounges: Reaching for Timelessness and Placelessness. International Marketing Review, Vol. 16 No. 4/5, 1999, pp. 363-375.

Scherer M., (2009), Is Light Rail more Attractive to Users than Bus Transit? Arguments
      based on cognition and rational choice. TRB 2010 Annual Meeting, CD-ROM. Washington

Scherer M, WeidmanU., (2010a), Differences in travel behavior and demand potential of
      tram and bus based neighbourhoods. Evidence from a cluster analysis, Institute for Transport Planning and Systems (IVT) ETHZürich,Switzerland

Scherer M, Dziekan K, Ahrend C., (2010b), Exploring the rail factor with schemata of bus
      and rail: Two studies from Germany and Switzerland

Scherer M., (2011), The image of bus and tram: first results. Conference paper STRC
Institute for Transport Planning and Systems (IVT) ETHZürich,Switzerland

Schlesinger, L.A. & Heskett, J.L., (1991a), The Service-Driven Service Company, Harvard Business Review, September–October.

Shostack, L., (1977), Breaking Free from Product Marketing, Journal of Marketing, April.

SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, (2009), Värden och metoder för
      transportsektorns samhällsekonomiska analyser – ASEK 4 SIKA rapport 2009:3

Sjöstrand H., (2001), Passenger assessments of quality in local public transport –
      measurement, variability and planning implications. Diss LTH Bulletin 202.

SLTF, BR, (2005), Hållplatser och terminaler samt vägen till och från hållplatser och terminaler. Stockholm

Steg, L. (2005), Car use: Lust and must. Instrumental, symbolic and affective motives for car use. Transportation Research Part A, 39, 147-162.

Storbacka, K., (1994), The Nature of Customer Relationship Profitability – Analysis of
      Relationships and Customer Bases in Retail Banking (ak.avh.), Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Helsingfors, Finland.

TRAST, Sveriges Kommuner och Landsting, Vägverket m.fl. (2007), Trafik för en Attraktiv
      Stad, utgåva 2. Del 1 ISBN 978-91-7164-267-7 Del 2 Underlag ISBN 978-91-7164-268-4

TÖI Transportökonomisk Institutt, (2008), Reisvaner för ansatte i CIENS – bedrifterne för og
      etter samlokalisering i Forskningsparken

Trafikkontoret Göteborg, (2009), Historik, kunskap och analys för trafiksäkerhetsprogram
      2010 – 2020, Rapport 1:2009, ISSN 1103-1530

Trafikverket, (2011), Bilpooler och kollektivtrafik – internationella exempel på samarbetsformer, Publ. 2011: 043 ISBN 978-91-7467-110-0

United Nations (UN) (1993), Standard Rules on the Equalisation of Opportunities for Persons with Disabilities.New York: UN.

Vargo, S. L. and R. F. Lusch (2006). The service-dominant logic of marketing: dialog, debate,
     and directions.Armonk,N.Y., M.E. Sharpe.

Vargo, S., & Lusch, R. (2004a). Evolving to a new dominant logic of marketing. Journal of Marketing, 68(1): 1-17.

Vargo, S.L. and Lusch, R.F. (2008) ‘Service-dominant logic: Continuing the Evolution’, Journal of the Academy of Marketing Science 36(1): 1-10.

Vilnai-Yavetz, I., Rafaeli, A., & C. Schneider Yaacov, (2004), Instrumentality, Aesthetics and Symbolism of Office Design. Environment and Behavior, Vol. 36 No. X, Month 2004 1-18.

Wilhemson, B., (2007. The Use of the Car-Mobility Dependencies of Urban Everday Life. In T. Gärling & L. Steg (Eds.), Threats from car traffic to the quality of urban life: Problems, causes, and solutions (pp. 367-382).Amsterdam: Elsevier.

Wright & Hook ed., (2007), Bus Rapid Transit Planning Guide, 3rd edition. IDTPNew YorkUSA

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *